Onderzoeksplicht uitkragende galerij- en balkonvloeren

en inspectie metselwerk kopgevels

Door de overheid is per 1 januari 2016 een onderzoeksplicht ingesteld naar de constructieve veiligheid van uitkragende galerijen en balkons. Het onderzoek dient voor 1 juli 2017 te worden uitgevoerd. Indien uit het onderzoek blijkt dat de galerijen- en/of balkons niet voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 dienen de gebouweigenaren maatregelen te treffen.

conStabiel kan voor u de panden onderzoeken op de constructieve veiligheid op basis van CUR-publicatie 248. Dit onderzoek staat hieronder beschreven. Daarnaast kan conStabiel voor u een meerjaren onderhoudsplanning en begroting opstellen, waarin – indien nodig – herstel van deze zaken ook wordt meegenomen.

Voor inzage in de CUR-publicatie 248; Uitkragende galerijplaten en een begeleidend artikel van het vakblad Cement zie onderaan de pagina.

Achtergrond informatie veiligheid kopgevels en galerijen flatgebouwen

De afgelopen jaren zijn meerdere schadegevallen opgetreden bij flatgebouwen in Nederland. Dit betreft zowel schade aan metselwerk kopgevels als aan galerijen en balkons. Deze schades hebben geleid tot instorting. De oorzaak van deze schade hoeft niet specifiek een constructief gebrek te zijn, maar de schade kan ook het gevolg zijn van de bouwwijze zoals in de jaren 50 tot en met 70 in Nederland werd toegepast. Deze problematiek is door het ministerie van Binnenlandse Zaken; wonen en rijksdienst onderkend. Gebouweigenaren zijn aangeschreven en gewezen op deze problematiek. In veel gevallen heeft dit nog niet geleid tot controle van de panden op de veiligheid. Instorting treedt vaak ook op als vooraf aan de buitenzijde nog geen schade zichtbaar is. Middels het schrijven van het ministerie en Vrom is de verantwoordelijkheid voor onderzoek – en daarmee de veiligheid – bij de gebouweigenaren neergelegd. Onder aan deze pagina zijn de publicaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken;wonen en rijksdienst te downloaden.

Problematiek metselwerkgevels

Flatgebouwen gebouwd tussen de jaren ’50 en ’70 van werden veelal gerealiseerd met metselwerk kopgevels. Door ervaringen uit het verleden is inmiddels gebleken dat dergelijke gevels een verhoogde kans op instorting hebben. Dit is te wijten aan de slechte kwaliteit metselwerk in combinatie met de toegepaste spouwankers.

Problematiek galerijen en balkons

Bij veel flatgebouwen gebouwd tussen de jaren ’50 en ’70 zijn galerijen en balkons aanwezig die een gevaar vormen voor de veiligheid. Er zijn incidenten bekend, waarbij balkons en of galerijen zijn bezweken. De oorzaak van de balkons en galerij instortingen blijkt in veel gevallen te liggen in te weinig of te veel betondekking op de wapening of in een te hoog chloride gehalte.