Logo Thing main logo
  026 261 98 97   |    info@constabiel.nl   |        

Specialismen

...

Maak gebruik van al onze technische kennis! Wij verzorgen voor u de volledige technische uitwerking van uw bouwplan. Op basis van de ontwerpen van de architect verzorgen wij in eigen beheer alle stukken die nodig zijn voor de bouwaanvraag, het bestek en/of de uitvoering. De afstemming van de uitwerking wordt hierbij volledig overgenomen door conStabiel. U heeft één contactpersoon die u volledig ontzorgt.

Volledige technische uitwerking, geen afstemmingsproblemen

Door alle werkzaamheden onder een dak onder te brengen ontstaan bij de uitwerking korte lijnen. Dit voorkomt afstemmingsproblemen en verschillen tussen documenten van verschillende adviseurs. Al het tekenwerk wordt bij ons uitgevoerd binnen één (Revit-) 3d- model. Op deze wijze kunnen wij een optimaal ontwerp aanleveren waarmee de kans op bouwfouten fors wordt gereduceerd en de kwaliteit van het uiteindelijke product hoger is.

...

Hoofdconstructeur

Een goed constructief advies is meer dan een statische berekening. Onze constructeurs denken met u mee om tot een optimaal ontwerp te komen. Een optimaal ontwerp kan daarbij inhouden: kostenreductie, de juiste esthetische uitstraling, goede maakbaarheid of andere specifieke wensen. U kunt van ons een volledig advies verwachten inclusief principes van verbindingen en koppelingen tussen verschillende materialen. Hierdoor vallen er geen werkzaamheden tussen wal en schip.

Innovatief, detailberekeningen, meer dan een statische berekening.

Al onze constructieve projecten worden uitgewerkt door een ervaren constructeur of onder supervisie van een ervaren constructeur. Als hoofdconstructeur is het uitwerken van een goed constructief ontwerp daarbij het speerpunt. Daarbij kijken wij niet alleen naar de constructie zelf, maar maken wij ook gebruik van onze overige disciplines. Hierdoor wordt bij onze ontwerpen ook rekening gehouden met onder andere geluidseisen, koudebruggen en voorzieningen met betrekking tot de brandveiligheid. Uiteraard worden hierin ook de wensen van de opdrachtgever en architect meegenomen. Het constructief ontwerp wordt vastgesteld in overleg met de overige partijen (opdrachtgever, architect, aannemer, etc.). Hierna wordt de constructie technisch verder uitgewerkt door middel van een statische berekening en – indien van toepassing – tekeningen. De uitwerking vindt plaats conform het bouwbesluit en de Eurocodes. Ons advies kan betrekking hebben op alle fasen van het bouwproces, zoals ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning, technisch ontwerp –bestek en de uitvoeringsfase. Zo blijven wij na het indienen van de omgevingsvergunning van een project ook in de uitvoeringsfase beschikbaar voor vragen en advies, zonder dat dit direct als meerwerk wordt gezien.

Deelconstructeur

Naast de werkzaamheden als hoofdconstructeur, voeren wij ook specialistische werkzaamheden als deelconstructeur uit. Dit omvat onder andere detailberekeningen van staal-, beton- en houtconstructies en deelberekeningen van prefab beton onderdelen en systeemvloeren.

Productontwikkeling

Graag denken wij ook mee bij uw innovatieve productontwikkeling. Met uw plannen voor een nieuw of aangepast product en onze technische kennis kunnen we een traject opstellen voor het ontwikkelen van uw product of dienst.

...

Onder bouwkundig advies valt een groot scala aan werkzaamheden. Binnen onze specialismen vindt u een aantal specifieke adviesdiensten die wij aanbieden zoals brandveiligheid, duurzaamheid, energieprestatie en milieuprestatie. Naast deze specifieke adviesgebieden, kunt u ook bij ons terecht voor een volledige toets aan de eisen uit het bouwbesluit. Hierbij wordt gecontroleerd of aan alle artikelen uit het bouwbesluit wordt voldaan. Deze rapportage omvat tevens de berekeningen van de gebruiksoppervlaktes, verblijfsgebieden, daglichttoetreding, ventilatie en spuien. Indien gewenst of vereist kan dit advies worden uitgebreid met een Milieu Prestatie Gebouw berekening, Rc-waarde berekeningen inclusief dampspanningsverloop en een berekening van de verdunningsfactor.

Brandveiligheid, duurzaamheid, opname bestaande panden.

Tot slot verzorgen wij bouwkundige opnames van bestaande panden. Hierbij wordt de staat van het bestaande pand in kaart gebracht met daarbij eventueel aanwezige problemen. Indien gewenst geven wij advies met betrekking tot herstel, opwaardering of herbestemming van het pand.

...

Voor aanvang van een nieuw- of verbouwproject, is er een ontwerpproces dat hiervoor plaatsvindt. In deze ontwerpfase kan het meest economische en duurzame gebouw worden ontworpen. Hierin vormen de bouwkundige tekeningen de spin in het web. Wij kunnen voor u al het benodigde tekenwerk verzorgen vanaf voorlopig ontwerp tot aan de uitvoeringsfase. Tijdens het tekenwerk kunnen wij tijdig knelpunten signaleren en oplossen. Tevens ontwerpen wij volgens de geldende normen en de wensen van de opdrachtgever. We bieden kwalitatief tekenwerk aan, met als uitgangspunt een goede maakbare detaillering, waarin geen geluidslekken, vochtproblemen en technische mankementen ontstaan. Voor het tekenwerk maken wij gebruik van Revit en AutoCAD, al naargelang uw wens. Tot onze opdrachtgevers behoren ook diverse architectenbureaus die het tekenwerk vanaf schetsontwerp door ons laten verzorgen volgens de kwaliteitseisen van het betreffende architectenbureau. Onderstaand vindt u een overzicht van tekeningen die wij voor u kunnen verzorgen:

 • Bouwaanvraag tekeningen
 • Bestekstekeningen
 • Uitvoeringstekeningen
 • Detailtekeningen
 • 3D impressies
 • Slooptekeningen
 • Verkoop-/verhuurtekeningen
 • Gebruiksvergunning tekeningen
 • Ontruimingsplattegronden
 • Splitsingstekeningen
 • Inmeettekeningen (bestaand)

Uiteraard kunnen wij ook projectspecifieke bouwkundige tekeningen voor u verzorgen die hier niet staan genoemd.

...

De constructieve tekening is de basis voor het ontwerp en de uitvoering van de ruwbouw en is onderlegger voor leveranciers. De constructieve overzichten bevatten alle constructieve gegevens die nodig zijn voor een constructief verantwoord gebouw. Daarnaast wil het Gemeentelijke Bouwtoezicht bij een bouwaanvraag sterkteberekeningen en -tekeningen zien van de toe te passen bouwconstructie. Dit betreft onder andere de fundering op palen of “op staal” (zonder palen), vloer- en dakbalklagen, beton- en staalconstructies. Wij kunnen voor u al het benodigde constructieve tekenwerk verzorgen vanaf voorlopig ontwerp tot aan de uitvoeringsfase. Hierbij is ons oog voor goede detaillering essentieel voor een goede uitvoering. Het tekenwerk wordt door onze modelleurs uitgevoerd met het 3D softwarepakket Revit. De maatvoering wordt hierin volledig afgestemd met de tekeningen van de architect. Dit kan door gebruik van onderleggers of door het werken binnen één BIM-model. (Zie ook 3D – modellering (BIM)) Onderstaand vindt u een overzicht van de constructieve tekeningen die wij voor u kunnen verzorgen:

 • Palenplan tekeningen
 • Balkentekeningen
 • Wandentekeningen
 • Poerentekeningen
 • Betonvorm tekeningen
 • Wapeningstekeningen
 • Detailtekeningen
 • Stekkenplannen
 • Slooptekeningen
 • Staaltekeningen
 • Inmeettekeningen (bestaand)

Uiteraard kunnen wij ook projectspecifieke constructieve tekeningen voor u verzorgen die hier niet staan genoemd.

...

Brandveiligheid

Op basis van een ontwerp kunnen wij een quickscan voor u uitvoeren, zodat de knelpunten met betrekking tot de brandveiligheid in een ontwerp zichtbaar worden. Voor indiening kunnen wij een complete brandveiligheidstoets uitvoeren op basis van het bouwbesluit of op basis van gelijkwaardigheid, inclusief de eventueel te maken berekeningen. Berekeningen die door ons uitgevoerd kunnen worden:

 • Brandoverslagberekening
 • Permanente en variabele vuurlastberekening
 • Opvang- en doorstroomcapaciteit berekening
 • Indeling in brand-, subbrand- en beschermd subbrandcompartiment
 • Bepaling van de benodigde brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie
 • Bepaling noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
 • Bepaling maximale compartimentsgrootte door middel van de rekenmethode
 • ‘Beheersbaarheid van brand’
 • Bepaling wbdbo eisen

Fire Safety Engineering

 • Het redden van levens.
 • Beschermen van eigendommen en omgeving.
 • Het risico van brand en de bijbehorende effecten kwantificeren.
 • De optimale beschermende en preventieve voorzieningen bepalen die noodzakelijk zijn.
 • De consequenties van een brand te beperken tot de gestelde grenzen.

Met Fire Safety Engeneering is het mogelijk om conceptueel te denken over brandveiligheid, zodat brandfysische integrale oplossingen kunnen worden bereikt. Op basis van fysische modellen kunnen op basis van gelijkwaardigheid concepten worden ontwikkeld die meerdere en andere oplossingen opleveren dan de standaard bouwbesluit oplossingen.

...

Met behulp van de EPG-berekening (Energie Prestatie Gebouw-berekening) kunnen de BENG indicatoren en de TOjuli worden bepaald. Naast het uitrekenen van de BENG indicatoren voorzien wij u graag van advies bij het bepalen van een installatieconcept en helpen wij graag bij het bepalen van de isolatiewaarde van de thermische schil. Bij een EPG-berekening gaat het bij ons niet alleen om de uitkomst, maar adviseren we de opdrachtgever ook met betrekking tot de te nemen maatregelen. Zowel de economische gevolgen als de ervaring in het gebruik.

Advies nieuwbouw, bestaande bouw, woning- en utiliteitsbouw.

Bij ons is het ook mogelijk om een Rc-waarde te laten berekenen met de daarbij behorende dampspanning, zodat u er van verzekerd bent dat de gekozen constructie niet voor bouwfysische problemen zal zorgen. Daarnaast kunnen wij u ook adviseren over energiebesparing van bestaande woningbouw en utiliteitsbouw. Een hulpmiddel hierbij is de EPA berekening.

...

BIM (Bouwwerk Informatie Model) is op het moment een populaire term. Vaak wordt de term al gebruikt indien er 3D wordt getekend, maar BIM houdt veel meer in. BIM is een werkmethodiek waarbij meerdere disciplines in één model werken aan een project. De basis is een database waar elk bouwdiscipline informatie kan toevoegen en kan ophalen. Dit kan de kosten en fouten in het bouwproces reduceren. Over het algemeen start zo’n traject met een 3D tekenprogramma. De hele bouwsector is zich aan het ontwikkelen op het gebied van BIM. Wij doen graag mee aan deze ontwikkeling. Op basis van het 3D tekenprogramma Revit kunnen wij een BIM model opzetten en afhankelijk van uw wensen kan er zoveel mogelijk informatie in verwerkt worden. Tevens werken wij bij total engineeringsprojecten het bouwkundige en constructieve tekenwerk in één model uit. Indien u als opdrachtgever al een BIM model heeft, kunnen wij daar samen met u in verder werken. Wij voegen onze specifieke kennis toe aan het model, zodat voor alle partijen alle benodigde informatie zichtbaar wordt. Als we samen met u kiezen voor een BIM project is het mogelijk dat de modelleurs samen in één model werken, er wordt dus niet meer dubbel getekend. Vervolgens kan er (afhankelijk van de gekozen leveranciers) samen met hen worden gebouwd aan een compleet BIM-model waarin alle informatie aanwezig is die bij de uitvoering van het gebouw van belang is. Indien in een BIM model wordt gewerkt met meerdere partijen, dan werkt het vaak prettig als de modelleurs van deze partijen (minstens een deel van de tijd) gezamenlijk op een locatie aan het model werken. De onderlinge communicatie en afstemming verloopt dan veel soepeler. ConStabiel faciliteert dit op eigen kantoor of onze medewerkers werken mee op locatie. Wij merken dat er steeds meer leveranciers bezig zijn met het afstemmen op het BIM traject, zodat er ook steeds meer winst behaald kan worden uit het BIM model. Wij werken mee aan deze initiatieven.

...

Ons bedrijf beschikt over kennis van veel gebieden binnen de bouw. Dus mocht het zo zijn dat u wordt geconfronteerd met (bouw-)schade die is ontstaan door bouwkundige of constructieve fouten, of met schade die in de loop van de jaren is ontstaan, dan kunnen wij voor u een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Na een volledige inventarisatie van de beschikbare (archief) stukken en een bezoek op locatie (visuele inspectie), wordt in overleg een vervolgtraject opgesteld. Hierna volgt een uitgebreide inspectie – en indien nodig – volgen er metingen ter plaatse, zoals kernboringen, dekkingsmetingen en scheurwijdtemetingen. Aan de hand van al deze gegevens wordt de oorzaak van de schade vastgesteld en indien gewenst wordt er een herstelplan opgesteld. Onze adviesdiensten omvatten onder andere:

 • Onderzoek oorzaak scheurvorming in vloeren en/of gevels
 • Onderzoek naar zettingen in de fundering
 • Onderzoek naar lekkages of vochtproblemen
 • Inspectie risicovolle bestaande galerijen en balkons
 • Inspectie platte daken met betrekking tot wateraccumulatie en sneeuwophoping
 • Onderzoek naar de algehele bouwkundige en constructieve staat van een pand
 • Onderzoek naar de constructieve kwaliteit en veiligheid van gevels, onder andere de controle
 • van het aantal en de kwaliteit van de spouwankers.
 • Uitvoeren second opinion op schadetaxatierapporten opgesteld door de NAM aangaande
 • aardbevingsschade.
 • Deskundige of adviseur bij arbitrage- en rechtzaken.

Constructieve veiligheid flatgebouwen jaren 45 t/m jaren 80

De afgelopen jaren zijn meerdere schadegevallen opgetreden bij flatgebouwen uit de jaren 45 t/m de jaren 80. Dit betreft zowel schade aan gemetselde kopgevels als schade aan galerijen en balkons. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en VROM hebben de gebouweigenaren de afgelopen jaren hierop aangeschreven, maar in veel gevallen heeft dit nog niet geleid tot controle van de veiligheid van de flatgebouwen. Met de tijd worden de gevaren steeds acuter, vaak zonder dat dit van de buitenzijde zichtbaar is. Vanaf 2012 besteedt conStabiel extra aandacht aan deze gevallen.

...

Wij kunnen u met onze praktijkervaring en kennis over de specifieke apparatuur adviseren over blowerdoor- en thermografie testen. Wij beschikken over verschillende test- en onderzoeksmethoden, zoals thermografie, blowerdoortest, rookmachines, vochtmeters en kleurstof. Onze apparatuur kan wordeningezet bij schadeonderzoek, luchtdichtheidsonderzoek, opsporen van warmtelekken zoals lekkages en gebreken aan de isolatie, bouwfysische problemen en comfortklachten.

Blowerdoortest

Met de blowerdoor in combinatie met thermografie en rook kunnen we luchtlekken zichtbaar maken om de luchtdichtheid te verbeteren. Vaak blijkt een matig luchtdicht gebouw ook andere bouwkundige gebreken te vertonen, die bij een test aan het licht komen. Als bouwer kunt u met de blowerdoortest uw opdrachtgever laten zien dat u kwaliteit levert en het bouwproces beheerst. Als gebruiker worden uw comfort-klachten zichtbaar en meetbaar gemaakt.

Ook kan een waterlekkage worden opgespoord door een toepassing van de blowerdoor in combinatie met rook, kleurstof of water.

Thermografie

Thermografie is het zichtbaar maken van warmtestraling met een warmtebeeldcamera. Daarbij wordt onzichtbare infraroodstraling in de camera vertaald naar een zichtbaar kleurenbeeld. Een thermografische foto geeft dus de temperatuur weer van het oppervlak waarnaar gekeken wordt. De camera wordt daarbij zo ingesteld dat een zo duidelijk mogelijk beeld ontstaat. Het interpreteren van een thermografische foto vraagt ervaring en deskundigheid. Dit is omdat materialen niet alleen op een verschillende manier warmte uitstralen, maar ook omdat warmte of kou van de omgeving in verschillende mate reflecteren. De temperatuur die je ziet is dus een combinatie van de temperatuur van het object en van de gereflecteerde omgeving. Daardoor kan het zijn dat objecten die even warm lijken, toch een verschillende temperatuur hebben.

Warmtelekken

Thermografie laat feilloos zien of een gebouw goed is geïsoleerd. Zonder destructief onderzoek is dit anders niet aan te tonen.

Thermische bruggen en schimmelvorming

Thermische-/koude-/warmtebruggen zijn plekken in de bouwkundige schil waar relatief veel warmte door verloren gaat, waardoor de constructie plaatselijk (sterk) afkoelt. Hierdoor kan condens- of schimmelvorming ontstaan. De warmtebeeldcamera maakt dit zichtbaar.

Controle (na)isolatie

Een gebouw is na-geïsoleerd, een warmtebeeldcamera laat feilloos zien of dit overal goed is aangebracht.

Comfortklachten

Comfortklachten worden vaak veroorzaakt door gebreken in de isolatie, dan wel tochtklachten. Tocht is zichtbaar te maken door de woning in onderdruk te brengen met de blowerdoor en vervolgens de binnenstromende koude lucht zichtbaar te maken met thermografie en of rook.

Opsporen van leidingen

Lekkage van ingestorte leidingen of slechte werking van vloerverwarming zijn goed in beeld te krijgen met thermografie. Leidingen kunnen worden opgespoord om zodoende een beeld te krijgen van de aanwezige leidingen in vloeren en/of wanden. Dit is zeer nuttig bij bijvoorbeeld een verbouwing waarbij men in wanden wil boren of frezen. Voor het uitvoeren van een blowerdoortest en thermografie werken wij samen met vaste partners die ons assisteren volgens de werkmethodiek van conStabiel.

...

Op het gebied van duurzaamheid zijn er enkele instrumenten op de markt gekomen die de duurzaamheid van een gebouw meetbaar maken. Wij kunnen u adviseren als u gebruik wil maken van Breeam-NL, Creencalc+ en GPR-gebouw. Onderstaand vindt u per methode een korte uitleg, zodat duidelijk wordt waarom en wanneer een bepaalde methode gekozen wordt. Samen met u kunnen we in overleg een keuze maken over welke methode het beste bij uw project past. Breeam-NL: BREEAM is een assessment methode om de mate van duurzaamheid van een gebouw te bepalen en een certificaat te verkrijgen voor het gebouw. Energieverbruik is het belangrijkste onderdeel, maar er wordt ook gekeken naar waterverbruik, materialen, transport, afval, ecologie van de bouwplaats en gezondheid en welzijn van de gebruikers/bewoners. BREEAM is onder te verdelen in 3 fasen die te koppelen zijn aan het bouwproces:

 • Pre-assessment – voorontwerp
 • Ontwerp certificaat – technisch ontwerp
 • Oplever certificaat – uitvoering / gebruik

Doormiddel van het Pre-assessment kan er tijdens het ontwerp al worden waargenomen of het gewenste certificaat wordt behaald of dat er nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Tevens kan sturing worden gegeven aan het ontwerp. Tijdens het technisch ontwerp dienen alle beslissingen die worden genomen, vastgelegd te worden. De expert verzamelt de stukken en voert dit op als bewijslast voor het ontwerp certificaat. Als het ontwerpteam alles heeft aangeleverd, kan het gehele project worden beoordeeld door de assessor. Vervolgens geeft de assessor samen met de Dutch Green Building Council het ontwerp certificaat af en staat de voorlopige BREEAM kwalificatie vast. Tijdens de uitvoering dienen de ontwerpuitgangspunten gehandhaafd te blijven. Wijzigen de ontwerpuitgangspunten tijdens de uitvoering, dan kan dit betekenen dat er uiteindelijk een lagere BREEAM kwalificatie wordt behaald. Tijdens de uitvoering dient er aanvullende bewijslast te worden opgevoerd. Bij oplevering beoordeelt de assessor het project opnieuw. Vervolgens geeft de assessor samen met de Dutch Green Building Council het definitieve BREEAM certificaat af. GreenCalc+: GreenCalc+ is een instrument waarmee de duurzaamheid van een gebouw of wijk in kaart kan worden gebracht. De duurzaamheid wordt bepaald aan de hand van drie thema`s, te weten materiaalgebruik, watergebruik en energiegebruik. Deze thema`s worden vertaald in de milieu-index. GreenCalc+ is geen instrument om een certificaat te halen, maar kan worden gebruikt als communicatiemiddel tussen de opdrachtgever en de overige partijen, om een bepaalde mate van duurzaamheid te halen. De makers van GreenCalc+ hebben besloten om te stoppen met de doorontwikkeling van het programma, bestaande of reeds lopende werken kunnen nog uitgewerkt worden met creencalc+, maar geadviseerd wordt alle nieuwe projecten uit te werken met Breem-NL. GPR-gebouw: GPR-gebouw is een instrument waarmee vanaf het eerste begin bekeken kan worden wat de duurzaamheidsscore van het gebouw is. Het is eenvoudig van opzet en makkelijk in gebruik. Het is ontwikkeld samen met de gemeente Tilburg, met als doel om een instrument te ontwikkelen dat kan dienen als communicatie-instrument tussen gemeente, architect/adviseur en opdrachtgever. Zo moet het ook nog steeds gezien worden. De invoer van het programma kan meelopen / wijzigen tijdens het verloop van het ontwerp proces. Uiteindelijk komt er dus een definitieve score uit. GPR-gebouw werkt niet met certificaten. GPR-gebouw bekijkt duurzaamheid aan de hand van vijf thema`s, namelijk de thema’senergie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Per thema wordt een score gegeven op schaal van 1 tot 10. Naast bovengenoemde methoden is er voor de woningbouw een concept bedacht, dat erop gericht is om een comfortabele en energiezuinige woning te bouwen, het zogenoemde passiefhuis concept. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan willen wij u graag van advies voorzien tijdens het ontwerp, zodat alle benodigde elementen op een goede manier geïntegreerd kunnen worden.

...

Sinds 1 januari 2013 moet bij elke omgevingsvergunning aanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren (> 100 m 2 ), een milieuprestatieberekening gebouw (MPG) ingediend worden. Sinds 1 januari 2018 is er door de overheid ook een eis gesteld met betrekking tot de milieu prestatie gebouw. De eis voor de schaduwkosten bedraagt op dit moment maximaal €1,00 per jaar per m2 BVO.

Duurzamer gebouw, uw ambitie.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunnen wij de MPG berekening voor u verzorgen en afhankelijk van uw ambities kunnen wij advies geven over de toe te passen materialen en de daarbij behorende schaduwprijs. De schaduwprijs zijn de fictieve kosten die we zouden moeten maken om de milieueffecten ongedaan te maken, dus hoe lager de schaduwprijs van een gebouw, hoe duurzamer het gebouw is.

...

ConStabiel geeft advies over bouwkosten en bewaakt de bouwkosten gedurende het gehele ontwikkeltraject. Onze experts geven vanaf het begin van een bouwproject een realistisch beeld over de bouwkosten. Door vanaf het begin een goed advies in te winnen bespaart u geld en daardoor wordt uw project rendabeler. Wij kunnen u in alle mogelijke fasen van het bouwproject van advies voorzien. Van ramingen, directiebegrotingen tot aan rendementsberekeningen en analyses van begrotingen. Voor het bouwkostenadvies werken wij samen met vaste partners die ons assisteren volgens de werkmethodiek van conStabiel.